Skip to main content

Full text of "Nova speco kaj nova gentonomo de formikoj."

See other formats


144 A. FOHEL : Nova speco kaj nova gentonomo deformikdj. 

ENTOMOLOGIO 

Nova speco kaj nova gentonomo de formikoj. 

Myrmicocrypta Emeryi 'n. sp. ^ L. 2,0 gis 2,3 milim. Mandibloj 
kline triangulaj, brilaj, malglataj, kun kvin netaj dentoj. Klipeo 
latilarge presata, kun antaiirando plena kaj malkava, kun postrando tre 
alta, ego simile arkita kaj daiirigata flanke Ce la flankego de 1'vango, 
kiu estas malalta kaj ne atingasla postrandon de 1'okulo. Antenkavetajo 
mallonga; kapo ne presata inter antenego kaj ego de 1'vango. Anten- 
egoj alproksimigataj, paralelaj, antaGe mallargaj, pli proksimaj unu al 
la alia, ol al kaprando. Kapo kvadratforraa kun postrando kava kaj 
flankoj apenati malkavaj. Malkavaj okuloj kusas Ce la antatia triono de 
1'kaprando. 

Sulko estas tra la tuta longo de Pantenegoj, kiuj ne superas la alt- 
ajon de 1'okulo. Tiu sulko estas plilongigata poste per malprofunda mez- 
sulko okcipita. Antenoj longaj ; la skapo tiom superas la postan kaprandon 
Mom la sesono de sia longo. Ciuj artikoj de 1'antenvipo pli longaj ol dikaj. 

Promezonoto tre malkava. Pronoto kun netaj antatirando kaj post- 
rando, kaj kun larga malprofunda latilarga elpreso en la mezo. La post- 
rando en Ciu flanko; antatie kun malakra dento kaj poste kun malgranda 
tubereto. Mezonoto diskforma, kun malprofunda latilonga mezosulko. La 
pera segmento formas borderon Cirkafiantan la mezonoton gis la post- 
.rando de 1'pronoto. Brustkesta eltranCo larga kaj multete profunda, 
kun du rostretoj de la fundo. Fundsuprajo de 1'metanoto malalta, duoble 
pli longa ol larga, supre kun laulonga mezosulko, flanke kun du tuber- 
etoj kaj poste kun du triangulaj dentoj. Deklivsuprajo tre mallonga. 
Unua tubero de 1'pedunklo tre mallonga, pli larga ol longa afi tiom larga 
kiorn longa, kun lattlonga mezosulko kaj kun tre mallonga kaj tre larga 
trunketo antatie. Dua tubero duoble pli larga ol launua, multe plilarg- 
igata poste, kun forta elpreso afi eltranco post la mezo. Ventro ovo- 
forma. La tuta korpo mallarga kaj maldika. Kruroj multete longaj kaj 
maldikaj. 

Malbrila, delikatege sed profunde malglata ati reteta ; ventro pli 
supraje reteta kaj iom malpli malbrila. Apudaj haroj longaj, flavaj, silk- 
brilaj, regule disjetitaj sur la tuta korpo. Sur la kapo ili lafilarge kusas. 

Bruna, kun ventro malpale bruna ati rustkolora, kun brunaj makuloj A. FOREL : Nova speco kaj nova r/entonomo de formikoj. 145 

sur la kapo kaj la bru.sto, sed ventro ciarn brune malhela, Kruroj. an- 
tenoj kaj mandibloj malpur-flavaj. 

Cienaga, kaj virgarbarego inter Dibulla kaj San Antonio en Kolombio 
(Sierra Nevada de Santa Marta), Aineriko de 1'Sudo. Mi trovis neston 
(1896) inter stonoj en la korto de domo (Cienaga). TJnu ^ izolata en 
la virgarbarego. 

Nova gentnomo. Mi nomis ( Ann. soc. ent. belr/. ) T. XLIX 1905, p. 
171) Wheeleria novan gentnomon de Myrmicinoj. Sed, Prof. W. M. 
WHEELER skribis al mi ke, pli frue dum la sama jaro, TUTT noniis 
( Entomological Record , 1895) WJieeleria novan genton de mikrole- 
pidopteroj. Mi nun proponas la nomon Wheeleriella (nov. nom. =. 
Wheeleria Forel, nee Tutt) por la parazita forniikgento W neeleria ForePa. 

La tie ci supre priskribo de la Htfyrmicocrypta Emeryi estas la unua 
priskribo de formikoj en lingvo internacia kaj necesigis la kreon de novaj 
teknikaj terminoj, difinitaj per iliaj franclirigvaj tradukoj kiel sekvas : 

^Pedunklo = pedicule. Piedo au tarso = tarse. 

Tuberoj de 1'pedunklo = Noauds du Fundsuprajo = face basale. 

pedicule. Deklivsuprajo = face declive. 

Trunketo = petiole. Ego = arete. 

Trunketo de 1'unua tubero = petiole Antenegoj = aretes frontales. 

du premier noe'ud. Antenvipo funicule. 

Klipeo = epistome = (Lat.) clypeus. Skapo = scape. 

^ = laboristo 

O = ino IT j a -i 

* . pohformismo de formikoi. 

/-f =-viro soldato D-ro Auguste FOREL, 
Yvorne (Svis.)